Dječja prehrana

Prehrana djece planira se i provodi prema preporučenim količinama energije za jedan dan i prehrambenih tvari za djecu rane i predškolske dobi kroz 4 obroka dnevno.

Jelovnik se planira tjedno, a bazira se na preporukama „Prehrambenih standarda za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću-jelovnici i normativi“ koji je publiciran od strane zdravstvenih voditeljica dječjih vrtića i nutricionista.

U našem vrtiću smo uveli HACCP sustav, odnosno sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti obroka koji kontrolira sve procese u pripremi jela za djecu.

Kontrolu hrane , higijene hrane i osoblja redovito vrši Zavod za javno zdravstvo grada Zadra.